Wat Crex doet

Quickscan natuurwaarden

Een ecologische quickscan onderzoekt welke beschermde planten en dieren (volgens de Wet Natuurbescherming) in een gebied voorkomen.

Crex onderzoekt bronnen om te kijken welke soorten in het gebied voorkomen. Daarna wordt de situatie in het veld bekeken. In de quickscan worden alle belangrijke soortgroepen zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieƫn, vissen, ongewervelden en planten onderzocht. Na de quickscan volgt een adviesrapport met aanbevelingen waarin duidelijk wordt of er meer onderzoek nodig is voor een aanvraag voor een ontheffing of vergunning.

Nader onderzoek natuurwaarden

Een nader onderzoek is een uitgebreider onderzoek met meerdere veldbezoeken om beschermde soorten goed in beeld te krijgen.

Bij deze vorm van onderzoek bekijken we of en in welke mate beschermde plant- en diersoorten aanwezig zijn in het gebied waar u aan de slag wilt. U ontvangt een rapport waarin de waargenomen en eventueel beschermde soorten worden beschreven en Crex vertelt u welke gevolgen dit heeft voor uw plan. Het rapport eindigt met een advies of u een ontheffing of vergunning moet aanvragen. Het nader onderzoek geeft ook advies hoe u zo natuurvriendelijk mogelijk uw project kunt uitvoeren. Het kan als basis dienen voor een activiteitenplan en/of mitigatie- of compensatieplan voor een ontheffingsaanvraag.

Ecologisch beheeradvies

Crex geeft adviezen over het beheren van natuurterreinen, parken, groenstroken en groene bedrijventerreinen. Wij nemen de kwaliteit van de omgeving, de bodem en het gebruik van het terrein mee en stellen op basis hiervan beheermaatregelen voor die de biodiversiteit op (vaak) eenvoudige wijze vergroten.

Voortoets gebiedsbescherming

Als u plannen heeft om aan de slag te gaan in of nabij een Natura 2000-gebied moet u onderzoek laten doen. Wellicht heeft uw plan negatieve effecten op beschermde dier- en plantsoorten van het gebied. Crex vertelt u het effect van uw plannen en adviseert u hoe u een vergunning kunt krijgen. Dit advies houdt rekening met de instandhoudingsdoelen van het gebied.

Ecologisch-juridisch advies

Een ecologisch werkprotocol heeft u nodig bij ontheffing of een gedragscode. In het protocol staat hoe gehandeld moet worden om schadelijke effecten op beschermde soorten flora en fauna te voorkomen. Het protocol houdt rekening met de zorgplicht. De zorgplicht is van toepassing op zowel beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Schade aan dieren en planten dienen redelijkerwijs te worden voorkomen. Een ecologisch werkprotocol vertelt u hoe u om moet gaan met de beschermde dier- en plantsoorten tijdens uw werkzaamheden. Dit wordt soms gecombineerd met ecologische begeleiding en monitoring.

Contra-expertise

Wij beoordelen de kwaliteit van natuurrapporten voor u. Een rapport moet ecologisch goed onderbouwd, logisch en navolgbaar zijn. Zo weet u zeker dat voldaan wordt aan de eisen van de Wet Natuurbescherming.

Advies bij juridische procedures

Crex heeft zeer veel ervaring met juridische procedures of het nu gaat om voorlopige voorzieningen, bezwaren, beroep, zienswijzen of het schrijven van verweerschriften. Hierbij hoort ook de verdediging van zaken bij de rechtbank en de Raad van State.

Een combinatie van bovenstaande

Een mix van de eerder genoemde producten afgestemd op uw wensen.